Všeobecné obchodní podmínky Polyprofil spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky  POLYPROFIL spol. s r.o.

Tyto podmínky platí pro všechny nabídky a kupní smlouvy na dodávky výrobků a obchodního zboží.

Kupní cena

Kupní cena je dána na základě písemné dohody s jednotlivými odběrateli. Kupní cena se může změnit jen na základě písemného projednání se zákazníkem, při změně jednoho nebo více faktorů, vytvářejících náklady pro stanovenou cenu zboží.

Fakturace

Na základě písemné objednávky je na každou zakázku vystavena faktura, která má všechny náležitosti daňového dokladu se splatností 14 dní, není-li dohodnuto jinak.

Platební podmínky

Úhrada musí být kupujícím provedena v plné výši fakturované částky bez jakýkoliv slev a kompenzací. Dodávka se považuje za zaplacenou v den připsání příslušné fakturované částky na účet firmy Polyprofil spol. s r.o. nebo úhradou fakturované částky při odběru za hotové.

Úrok z prodlení

V případě prodlení s úhradou kupní ceny ze strany kupujícího, bude okamžitě bez předchozího písemného upozornění uvědomen o nedodržení svých závazků a prodávající bude oprávněn účtovat kupujícímu okamžitě smluvní pokutu, ve výši 0,05% z dlužné částky ode dne neplnění platební lhůty až do doby úplného zaplacení. V tomto případě je prodávající rovněž oprávněn přerušit všechny další dodávky do data posledně jmenovaného.

Přechod vlastnictví k výrobkům

Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do doby zaplacení celé sjednané kupní ceny kupujícím, toto zboží do výše uvedené doby nesmí být zastavováno nebo poskytnuto jako jistina. V případě, že kupující dodávku dále prodává, použije do jiné věci a podobně, je spoluvlastníkem této nové věci z části odpovídající nezaplacené kupní ceně prodávající a je oprávněn v případě nesplacení uspokojit svoji pohledávku prodejem této nové věci.

Reklamace

Jakostní reklamace popř. stížnosti, musí být uplatněny prodávajícímu ihned a to písemně způsobem, který dovoluje obdržení potvrzení, že reklamační formulář fakticky byl doručen prodávajícímu. V případě reklamace na transportní škody je nutné tyto škody uplatnit přímo u dopravce, nebylo-li k dopravě použito vozidla firmy Polyprofil spol. s r.o., přičemž se musí o škodě sepsat zápis o škodě. Reklamace při přejímce se uplatňují přímo zápisem do dodacího listu. Reklamace na kvalitativní parametry musí být uplatněny, vždy písemně s popisem předmětu reklamace s uvedením čísla dodacího listu a údaje pro bližší identifikaci zboží (kopie identifikačního lístku). V průběhu reklamačního řízení je kupující povinen dodat reklamované zboží prodávajícímu na vlastní náklady. Prodávající od doručení reklamačního oznámení je zavázán informovat kupujícího do třiceti dní o způsobu řešení reklamace. Pokud bude reklamace shledána neodůvodněnou, je kupující povinen vyzvednout reklamované zboží na vlastní náklady ve lhůtě označené prodávajícím, V případě, že nebude dodržena jedna z výše uvedených podmínek, je prodávající zproštěn jakékoliv odpovědnosti týkající se reklamace. 

Záruka za jakost

Prodávající poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak a to pouze za předpokladu, že bude s výrobky řádně zacházeno, tzn.,   že skladování a montáže budou prováděny podle příslušných norem a doporučeních prodávajícího. V případě, že zboží bude použito v kombinaci se zbožím jiným, nebo bude jakýmkoliv způsobem dále zpracováváno k účelům jiným, než je určeno nebude na toto zboží poskytnuta záruka.

Vratné obaly - rámy

Prodávající bude účtovat kupujícímu rámy za smluvní ceny spolu s výrobky. Kupující se zavazuje vrátit obaly prodávajícímu neprodleně po jejich vyprázdnění, nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců po splnění dodávky výrobků v těchto obalech - pokud není dohodnuto jinak, přičemž splnění dodávky se rozumí den jejího odevzdání veřejnému dopravci v tuzemsku k přepravení do místa určení. V případě splnění podmínek uvedených v předchozích bodech prodávající zaúčtuje u tuzemských zákazníků vrácené obaly mínusovou položkou na faktuře, případně vystaví dobropis a to ve stejné výši, ve které byl obal fakturován. Kupující se zavazuje vrátit obaly (rámy) po splnění dodávky v nichž byla dodávka realizována a to ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení, umožňujícím jejich další použití ke stanoveným účelům. Došlo-li při jejich použití k poškození a je-li to možné, vrátit obaly opravené. V případě zničení nebo ztráty obalů u kupujícího se postupuje tak, jako by k vrácení obalů vůbec nedošlo. Kupující je povinen s obaly řádně zacházet, zejména je vrátit vyprázdněné, neznečištěné a nepoškozené, jinak mu budou vráceny zpět. V případě vrácení jiných obalů (jiného druhu), než ve kterých byla realizována dodávka kupujícím, budou rovněž tyto vráceny zpět. Náklady, které prodávající v souvislosti s tím musel vynaložit, je kupující povinen uhradit.                                     

Dodací podmínky se vztahují na tyto obaly:
Rám 90x100x200cm, 100x100x200cm, 100x120x200cm, 120x120x200cm.

Skladování

Výrobky musí být skladovány v suchu, nesmí na ně působit přímé sluneční záření. Pokud jsou na paletách, tak se můžou stohovat na sebe. Pokud jsou v kartonech, nebo fóliích, tak se mohou stohovat pouze jen tři vrstvy (svazky). Doporučujeme skladování v prostorech od 5 do 25 °C.

Přeprava

Prodávající, pokud není dohodnuto jinak, dopravu zboží nezajišťuje. Způsob přepravy si určuje a zajišťuje kupující sám. Prodávající může po dohodě na požádání zajistit dopravu na náklady kupujícího, tím přechází riziko zboží na kupujícího v okamžiku a na místě nakládky.

Vyšší moc

Živelné pohromy, stávky, výpadky v dodávkách ropy, které nelze ovlivnit, apod. osvobozují obě strany od plnění KS.

Různé

Polyprofil spol. s r.o. je oprávněn odepřít plnění z kterékoli uzavřené smlouvy nebo potvrzené objednávky, jestliže je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny.

Polyprofil spol. s r.o. si vyhrazuje právo odmítnout uzavřít jakoukoli další kupní smlouvu nebo potvrdit objednávku kupujícímu, pokud je nebo byl kupující v prodlení s úhradou kupní ceny.

V případě, že je kupující v prodlení při placení faktur, prodávající nemá povinnost dodávat další výrobky.

Prodávající prohlašuje tyto dodací podmínky za nedílnou součást a podstatnou náležitostí kupní smlouvy, ve všem ostatním se postupuje podle Obchodního zákoníku.

 

Polyprofil spol. s r.o.

Jaroslav Frkal - jednatel společnosti